Algemene voorwaarden

a/             Juradon is organisator van het evenement en de ‘Balans Hippique dag’ voor Balans Hippique B.V. i.o., waarbij preventief, maar ook curatief, multidisciplinair onderzoek naar het paard en naar de ruiter kan worden gekeken, verder te noemen Balans Hippique;

 

Artikel 1                Verplichtingen organisator

  • Balans Hippique zal op de datum van het event een voor het evenement geschikte onderzoeksruimte beschikbaar hebben.
  • Balans Hippique zal zorg dragen voor de aanwezigheid van genoemde specialisten die het onderzoek naar het paard en ruiter kunnen verrichten.
  • Balans Hippique is gerechtigd tot twee weken (veertien dagen) voorafgaand aan een gepland evenement, dit bij gebrek aan voldoende deelnemers af te gelasten. Zij zal deelnemers in dat geval op de hoogte stellen en aan diegenen die dan de onderzoekskosten al hebben voldaan, naar keuze van de deelnemer deze kosten terugstorten of een voorrangsplek geven op een volgend, te organiseren evenement. Daarnaast kan de mogelijkheid geboden worden om individueel een afspraak in te plannen met de specialist van de gekozen module.

 

Artikel 2                Verplichtingen Deelnemer en prijs

  • Deelnemer zal het paard volgens aanwijzing van de organisatie of de behandelend specialisten voorstellen en tijdig gereed hebben en houden voor het verrichten van het onderzoek.
  • Deelnemer is na aanmelding gehouden de onderzoekskosten te voldoen. Deze kunnen voorafgaand aan het evenement worden overgemaakt aan Balans Hippique, doch dienen uiterlijk op datum van het evenement contant te zijn afgerekend. Indien de kosten niet zijn voldaan, zal het onderzoek niet kunnen plaatsvinden, terwijl de onderzoekskosten wel verschuldigd raken.
  • Behoudens noodsituaties wordt in geval van afmelding minder dan twee weken (veertien dagen) op voorhand, geen restitutie van de onderzoekskosten verstrekt en zullen deze kosten verschuldigd zijn. Het staat deelnemer vrij zijn ‘plek’ over te dragen aan een derde. Deelnemer blijft daarbij verantwoordelijk voor de betaling van de onderzoekskosten en is daarvoor ook aansprakelijk. Als noodsituatie wordt in ieder geval niet aangemerkt een wijziging in de gezondheidstoestand van het paard.

 

Artikel 3                Afbakening evenement

3.1          Deelname aan het evenement omvat diverse modulen waarvoor men zich kan inschrijven. Indien en voor zover geadviseerd wordt nader onderzoek te verrichten, staat het de deelnemer vrij dit bij een van de betrokkenen af te nemen, bij een door de betrokken adviseurs geadviseerde derde of bij een door deelnemer zelf te selecteren derde. In geen geval vallen de kosten van vervolgonderzoek onder de werking of verantwoordelijkheid van Balans Hippique. Met de behandelaar die een eventueel vervolgtraject zal uitvoeren of begeleiden, zal door de deelnemer een afzonderlijke behandelovereenkomst moeten worden gesloten, waarin de reguliere afspraken gemaakt worden.

 

Artikel 4                Aansprakelijkheid

4.1          Balans Hippique is, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan. Indien deelnemer schade lijdt die zijn oorsprong vindt in deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, dan zal een eventuele aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Balans Hippique in voorkomende gevallen uitkeert. Balans Hippique is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, waaronder begrepen waardedaling, winstderving, reis- verblijf of aanvullende behandelkosten. Deelnemer ziet daarvan uitdrukkelijk af.

 

Artikel 5                Domiciliekeuze en toepasselijk recht

5.1          Eventuele geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank in het Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

 

5.2           Op deze overeenkomst is slechts Nederlands recht van toepassing.